Bangkok POSN
ข้อตกลงในการลงทะเบียนสมัครสอบ

1. รับสมัครสอบเฉพาะนักเรียนที่ถือสัญชาติไทยและศึกษาอยู่ในสถานศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น (ไม่รวมปริมณฑล)
2. ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี กรุณาอย่าชำระซ้ำ
3. การกรอกข้อมูลที่ผิดพลาด จนเป็นผลให้ขาดการติดต่อ ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้สมัคร ระบบรับสมัครฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
4. ผู้สมัครยินยอมให้ระบบรับสมัครสอบฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ แก่มูลนิธิสอวน. ศูนย์วิชา ศูนย์อบรมย่อย เพื่อใช้ในการตัดสินผลเข้าศึกษาต่อไป
5. ภายหลังจากการประกาศผลสอบแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน ระบบจะดำเนินการทำลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบ

รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น