Bangkok POSN
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการให้บริการ

ระบบรับสมัครนักเรียนคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1

มูลนิธิ สอวน. (กรุงเทพมหานคร)

นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขในการให้บริการระบบรับสมัครนักเรียนคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 มูลนิธิ สอวน. (กรุงเทพมหานคร) ฉบับนี้ ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานบริการใด ๆ (เรียกรวมกันว่า บริการฯ”) ของมูลนิธิ สอวน. แก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ ผู้ใช้รายต่าง ๆขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

1. คำนิยาม

คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

1.1 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ ไฟล์ รหัสคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่น ๆ

1.2 “เนื้อหาหลัก” หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ

1.3 “เนื้อหาจากผู้ใช้” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัปโหลดบนระบบการให้บริการฯ

1.4 “ระบบ” หมายถึง เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียนคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 มูลนิธิ สอวน. (กรุงเทพมหานคร) ที่อยู่เว็บไซต์ https://www.bkkposn.com 

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

2.1 ผู้ใช้ทุกรายที่ต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของระบบ ต้องอ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ก่อน จึงจะสามารถใช้บริการฯ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้ เว้นเสียแต่ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้ว

2.2 กรณีที่ผู้ใช้เป็นผู้เยาว์จะถือว่าได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย

2.3 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในการใช้งานฉบับนี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

ระบบอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควรซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว ระบบจะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับแก้ไข รวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนระบบหรืออาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ระบบกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่กำหนดต่อไป

4. บัญชี

4.1 ผู้ใช้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ถือสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ดังนี้

4.1.1 สถานศึกษามีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ไม่รวมถึงปริมณฑล เมืองพัทยา และจังหวัดอื่น ๆ

4.1.2 สถานศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับหรือควบคุมดูแล และได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

4.1.3 สถานศึกษาไม่เป็นสถาบันกวดวิชา

4.1.4 สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการศึกษาไทย

4.2 ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนใช้บริการฯ ด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน มีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.3 ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย APPCODE เลขประจำตัวประชาชน และวันเกิด ของผู้ใช้ ด้วยความรับผิดชอบของตน เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ระบบอาจถือว่ากิจกรรมใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยการใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนดังกล่าว เสมือนเป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้น

4.4 บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

4.5 ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน ของผู้ใช้ได้ ภายหลังจากที่ยืนยันลงทะเบียนใช้บริการฯ

4.6 ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล วันเกิด สถานศึกษา ระดับชั้นการศึกษา และแผนการศึกษา ด้วยตนเอง ภายหลังจากที่ยืนยันลงทะเบียนใช้บริการฯ หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไข ต้องแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที่ระบบกำหนด โดยการแก้ไขนี้จะมีผลผูกพันกับการให้บริการที่จะแจ้งในข้อ 6.2

4.7 ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ นับแต่วันที่ประกาศที่นั่งสอบของการรับสมัครสอบรอบนั้น ๆ หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไข ผู้ใช้ต้องแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที่ระบบกำหนด

4.8 ผู้ใช้จะสามารถเลือกสนามสอบได้ภายหลังจากที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 48 ชั่วโมง หากพ้นกำหนดเวลาที่ระบบเปิดให้เลือกสนามสอบ และผู้ใช้ไม่เลือกสนามสอบภายในเวลาที่กำหนด ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสนามสอบให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะไม่สามารถร้องขอให้เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี

4.9 การตัดสินผล เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มูลนิธิ สอวน. กำหนด โดยให้ถือเกณฑ์การตัดสิน เรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

4.9.1 คะแนนสอบที่ผู้สมัครสอบสอบได้ในสาขาวิชานั้น ๆ ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงกว่า จะได้รับการคัดเลือกก่อน

4.9.2 อันดับความสำคัญของสาขาวิชานั้น ๆ ที่ผู้สมัครสอบเลือก ผู้ที่เลือกอันดับความสำคัญของสาขาวิชานั้น ๆ สูงกว่า จะได้รับการคัดเลือกในสาขาวิชานั้น ๆ ก่อน ผู้สมัครสอบที่เลือกไม่เข้าอบรม จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าอบรมในทุกกรณี และจะไม่สามารถร้องขอให้แก้ไขได้ในภายหลัง

4.9.3 อันดับความสำคัญของศูนย์อบรมย่อยนั้น ๆ ที่ผู้สมัครสอบเลือก ผู้ที่เลือกอันดับความสำคัญของศูนย์อบรมย่อยนั้น ๆ สูงกว่า จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศูนย์อบรมย่อยนั้น ๆ ก่อน

4.10 ในกรณีที่ผลการตัดสินจากข้อ 4.9.1 4.9.2 และ 4.9.3 เท่ากันทุกประการ มูลนิธิ สอวน. จะใช้เกณฑ์การตัดสิน เรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

4.10.1 วันและเวลาที่ชำระเงิน ผู้ที่ชำระเงินก่อน จะได้รับการคัดเลือกก่อน

4.10.2 วันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสอบครั้งสุดท้าย ผู้สมัครสอบที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสอบครั้งสุดท้ายก่อน จะได้รับการคัดเลือกก่อน

4.11 กรณีที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์วิชาในการเรียกผู้สมัครสอบเข้าอบรมเพิ่ม โดยพิจารณาจากผู้สมัครสอบที่ให้ความสำคัญอันดับที่ 1 ในวิชาที่สมัครสอบไว้เท่านั้น

4.12 มูลนิธิ สอวน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเกณฑ์การรับสมัครและการตัดสินผล ตามที่มูลนิธิ สอวน. เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้า

4.13 ผลการตัดสินของ มูลนิธิ สอวน. ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ระบบให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการฯ เป็นลำดับแรก

5.2 ระบบจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสม

5.3 ระบบให้คำมั่นที่จะใช้ความระมัดระวังและความเอาใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใด ๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

6. การให้บริการฯ

6.1 ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

6.2 ระบบขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้บริการฯ การสงวนสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบบเห็นสมควร เช่น อายุ ระดับชั้นการศึกษาปัจจุบัน แผนการศึกษาปัจจุบัน การระบุตัวตนของผู้ใช้บริการฯ การลงทะเบียน สถานภาพ และองค์ประกอบอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน

6.3 ระบบขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนฯ ในการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าในเวลาใดตามที่ระบบเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้

6.4 ระบบอาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

6.4.1 เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ

6.4.2 เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ ไฟดับ ฯลฯ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น

6.4.3 เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)

6.4.4 เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน

6.4.5 เมื่อระบบเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.4.1 ถึง 6.4.4 ข้างต้น

7. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้ใช้ไม่สามารถพึ่งพาบริการฯ นี้เป็นบริการหลักในการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเล หน่วยงานดับเพลิง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งให้บริการฉุกเฉิน

8. การประกาศ

ระบบขอสงวนสิทธิ ในการประกาศแจ้งข้อมูลของระบบหรือของบุคคลภายนอกบนระบบการให้บริการฯ

9. ผู้ให้บริการภายนอก

การให้บริการฯ นี้อาจมีเนื้อหา หรือบริการอื่นใดซึ่งให้บริการหรือจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก ในการนี้ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหา และ/หรือการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหา หรือบริการฯ ดังกล่าวอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนด การใช้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อื่นใดซึ่งผู้ให้บริการภายนอกได้กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาและบริการนั้น ๆ

10. เนื้อหา

10.1 ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้บริการฯ เนื้อหาหลักที่จัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการฯ ของผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถส่งหรือโอน อนุญาตช่วง หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ แก่บุคคลภายนอกได้ (Non-Transferable, Non-Re-Licensable, Non-Exclusive License)

10.2 ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เนื้อหาหลักเกินจากวัตถุประสงค์ของการใช้บริการฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

10.3 ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการที่จะสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้ (Backup) ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ผู้ใช้จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง ระบบไม่มีหน้าที่และภาระในการสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้แต่อย่างใด

10.4 ระบบอาจทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันเนื้อหาจากผู้ใช้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หากระบบเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้  อย่างไรก็ตาม ระบบไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวแต่อย่างไร

10.5 หากระบบเห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของระบบ ระบบขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผู้ใช้ในการที่ใช้เนื้อหาในบางลักษณะ เช่น การลบเนื้อหาจากผู้ใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นต้น

11. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

11.1 ในรอบการสมัครใด ๆ ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร เพื่อยืนยันการขอสมัครและประมวลผลการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 มูลนิธิ สอวน. (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเองและรักษาสิทธิ์ในการสมัครนั้น

11.2 ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการยืนยันการสมัครในระบบตามช่วงเวลาที่ระบบกำหนด อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการสมัครดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการขอยกเลิกใบสมัครดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้

11.3 ในกรณีที่ผู้ใช้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครซ้ำซ้อน ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้

12. ข้อจำกัดการใช้งาน

ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ ได้ ตามที่ระบบกำหนด

12.1 การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

12.2 การกระทำที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

12.3 การกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือตามสัญญากับ ระบบและ/หรือบุคคลที่สาม

12.4 การกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ระบบและ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

12.5 การกระทำที่เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ นอกเสียจากที่ระบบกำหนดไว้

12.6 การกระทำที่เป็นการเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

12.7 การกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงเครื่องแม่ข่ายและ/หรือระบบเครือข่ายของการให้บริการฯ การกระทำซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (Bot) เป็นเครื่องมือเพื่อโกงหรือด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ การกระทำที่ใช้ข้อบกพร่องของการบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน การกระทำที่ทำการสอบถามคำถามซ้ำ ๆ เกินความจำเป็น และการกระทำที่เป็นการแทรกแซงการให้บริการฯ ของระบบหรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้

12.8 การถอดรหัสซอร์สโค้ด (Source Code) ของบริการฯ โดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) การถอดประกอบหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม

12.9 การกระทำที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 12.1 ถึงข้อ 12.8 ข้างต้น

12.10 การกระทำอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 12.1 ถึงข้อ 12.9 ที่ มูลนิธิ สอวน. เห็นว่าไม่เหมาะสม

13. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

13.1 ผู้ใช้มีหน้าที่ดำเนินการตามช่วงเวลาที่ระบบกำหนดเปิดให้บริการ รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ

13.2 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ระบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) เนื่องจากการใช้บริการฯ ของผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากระบบเนื่องจากการใช้บริการฯ ดังกล่าว) ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ระบบทันที ที่ระบบร้องขอ

14. ข้อจำกัดความรับผิดของระบบ

14.1 ระบบจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้บริการฯ

14.2 ระบบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบอื่น หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับระบบซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบไวรัสคอมพิวเตอร์

15. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

15.1 สำหรับการแจ้งเตือนจาก ระบบหรือ หน่วยงานในเครือ ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการ ระบบอาจใช้วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้บนระบบ

16. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

16.1 มูลนิธิ สอวน. จะนำข้อมูลของผู้ใช้มาใช้เพื่อการประมวลผลการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 มูลนิธิ สอวน. (กรุงเทพมหานคร) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ https://www.bkkposn.com และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

16.2 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ มูลนิธิ สอวน. จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

16.3 ทั้งนี้ มูลนิธิ สอวน. จะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ใช้ไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

17. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

17.1 มูลนิธิ สอวน. จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อน เว้นแต่กรณีที่กฎหมายให้อำนาจไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26

17.2 มูลนิธิ สอวน. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ไม่เกินระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันประกาศผลสอบในรอบนั้น ๆ เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว มูลนิธิ สอวน. จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้

17.3 มูลนิธิ สอวน. จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ มูลนิธิ สอวน. ได้แจ้งไว้ใน ข้อ 16

17.4 มูลนิธิ สอวน. ได้รวบรวม และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้จากผู้ใช้โดยตรงและจากแหล่งที่มาอื่น อันได้แก่

17.4.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อการจัดสอบ การประกาศผลสอบ และการจัดค่ายฝึกอบรม

17.4.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเท่านั้น มิได้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น

17.4.3 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครว่าเป็นข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด

17.5 มูลนิธิ สอวน. จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อผู้ใช้ในทำนองเดียวกันตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 บัญญัติให้กระทำได้

17.6 การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิ สอวน. จะไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เว้นแต่เป็นข้อมูลของผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26

17.7 มูลนิธิ สอวน. จะดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้โดยเฉพาะ มิให้ ใช้ หรือเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ตามขอบเขตที่ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอม หรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

17.8 ในกรณีที่ มูลนิธิ สอวน. จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั้นจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้ มูลนิธิ สอวน. ทราบก่อน และต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ไว้แก่มูลนิธิ สอวน.

17.9 มูลนิธิ สอวน. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่ หน่วยงานผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการประมวลผล วิเคราะห์และ/หรือบริการ ให้แก่ผู้ใช้

17.10 ในกรณีที่ มูลนิธิ สอวน. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 (1) – (6)

18. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

19. ช่องทางในการติดต่อแจ้งปัญหา/แจ้งความประสงค์แก้ไขข้อมูล

 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ เวอร์ชัน 1.0.3 ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 29 เมษายน 2566