Bangkok POSN

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564

 - ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้ว แต่ระบบยังไม่ขึ้นว่าชำระเงิน หลังจากรอแล้ว 48 ชม. ให้ติดต่อที่กล่องข้อความในเพจเฟสบุ๊คสอวน.กรุงเทพมหานคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน + APPCODE โดยทักท้วงภายในวันที่ 4 ส.ค. 64 ก่อน 18.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสอบไม่ได้ชำระค่าสมัครสอบ และระบบจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

- หลังจากสมัครสอบ ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบแล้ว ผู้สมัครสอบไม่ต้องพิมพ์เอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น ให้เข้ามาตรวจสอบที่นั่งสอบในวันที่ 24 ธ.ค. 64

[เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน. กรุงเทพมหานคร]
 
1. วันสอบ: 9 ม.ค. 65
2. ประกาศผลสอบ: 31 ม.ค. 65
3. ควบรวมการเลือกศูนย์อบรมย่อยของผู้สมัครสอบให้เหลือ "หนึ่งศูนย์อบรม" ดังนี้
3.1. คอมพิวเตอร์ อบรมที่ ศูนย์อบรมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3.2. ฟิสิกส์ อบรมที่ ศูนย์อบรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3.3. เคมี อบรมที่ ศูนย์อบรมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
3.4. ชีววิทยา อบรมที่ ศูนย์อบรมโรงเรียนเทพศิรินทร์
3.5. ยกเว้น คณิตศาสตร์ อบรมที่ ศูนย์อบรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ศูนย์อบรมโรงเรียนโยธินบูรณะ และศูนย์อบรมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คงเดิมตามที่ผู้สมัครสอบเคยเลือกไว้ในระบบ
4. ปิดปรับปรุงระบบรับสมัครสอบวันที่ 5 ส.ค. 64 ข้อมูลการเลือกศูนย์อบรมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ผู้สมัครสอบไม่ต้องปรับเปลี่ยน
5. แก้ไขข้อมูล เปลี่ยนวิชาสอบ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าอบรม ได้ถึงวันที่ 11 ส.ค. 64
 

ข้อมูลการรับสมัครสอบ

ระเบียบการรับสมัครสอวน.

การตัดสินผลจะพิจารณาจาก

1. คะแนนสอบ

2. อันดับความสำคัญของวิชา

3. อันดับของศูนย์อบรมย่อยที่เลือก

4. วันและเวลาที่ชำระเงิน

5. วันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงวิชาสอบครั้งสุดท้าย

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหา

ติดต่อเพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาในการสมัครได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟสบุ๊คเท่านั้น ผู้สมัครจากศูนย์อื่น ๆ กรุณาสอบถาม ณ เว็บไซต์ที่สมัคร