Bangkok POSN

ประกาศผลสอบสอวน.กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562

ระบบเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ทุกวิชาถึงวันที่ 25 กันยายน 2562

ดูคะแนนส่วนบุคคลได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์ พิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์ และเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ วันและเวลา ตามสถานที่ที่ศูนย์วิชากำหนดไว้

ประกาศผลสอบวิชา ชีววิทยา ประกาศผลสอบวิชา คณิตศาสตร์ ประกาศผลสอบวิชา เคมี ประกาศผลสอบวิชา ฟิสิกส์ ประกาศผลสอบวิชา คอมพิวเตอร์ ระเบียบการรับสมัครสอวน.

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหา

ติดต่อเพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาในการสมัครได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟสบุ๊คเท่านั้น ผู้สมัครจากศูนย์อื่น ๆ กรุณาสอบถาม ณ เว็บไซต์ที่สมัคร